Οικογενειακές διαφορές – εξώδικος συμβιβασμός

Facebooktwitterlinkedinmail

Με την υπ’ αρ. 277/2019 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα), κρίνοντας επί αιτήσεως μετοίκησης λόγω άσκησης ενδοοικογενειακής βίας και διατροφής ενηλίκων τέκνων, δέχθηκε ότι εφόσον ο καθού στα πλαίσια ιδιωτικού συμφωνητικού, αποδέχθηκε την αίτηση ως προς τη μετοίκησή του, τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης και τη χρήση του οικιακού εξοπλισμού αυτής, αυτή η αποδοχή οδηγεί αναγκαίως και στην ουσιαστική παραδοχή ως προς τα επίδικα ζητήματα. Επιπλέον διέκρινε την έννοια του συμβιβασμού από άλλες έννοιες όπως η δωρεά και η άφεση χρέους, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη φιλονικίας, αβεβαιότητας ή αμοιβαίων υποχωρήσεων. Επαναλαμβάνει δε, όπως σειρά δικαστικών αποφάσεων, ότι απαγορεύεται εκ του νόμου ο συμψηφισμός κατά της απαίτησης από διατροφή ακόμα και αν η προς συμψηφισμό προτεινόμενη απαίτηση απορρέει και αυτή από καταβληθέντα προηγουμένως αχρεωστήτως ποσά διατροφής (Μον Εφ Πειρ 8/2018, Μον Πρωτ. Θεσ. 28355/2012).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *