Αλλαγή τόπου διαμονής ανηλίκου τέκνου

Facebooktwitterlinkedinmail

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σε πρόσφατη απόφαση που εξέδωσε, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων – οικογενειακές διαφορές, έκανε δεκτό το αίτημα της αιτούσας περί μεταβολής του τόπου διαμονής του ανηλίκου τέκνου της ίδιας και του καθ’ ου, πρώην συζύγου της, του οποίου η ίδια ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια, ενώ παράλληλα ρύθμισε το μηνιαίο ποσό διατροφής του ανηλίκου τέκνου, που οφείλει να καταβάλει ο καθ’ ου η αίτηση. Επίσης, το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα επικοινωνίας του αιτούντος της αντίθετης της ως άνω αίτησης περί ρύθμισης της επικοινωνίας του ίδιου με το ανήλικο τέκνο του. Οι δύο πλευρές συνομολόγησαν τα αιτήματα της άλλης πλευράς, προσκομίζοντας το μεταξύ του συναφθεν ιδιωτικό συμφωνητικό. Στην ως άνω απόφαση, σημειώνεται πως το περιεχόμενο του εν λόγω συμφωνητικού εκτιμάται ελεύθερα από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Ελλείψει δε προσκομιδής λοιπών αποδεικτικών στοιχείων από τους διαδίκους και εφόσον το προσκομιζόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό επιλύει, όπως σε τούτο ορίζεται, συναινετικά τα θέματα της μεταβολής του τόπου διαμονής του ανηλίκου, διατροφής του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων και της επικοινωνίας του αιτούντος-καθ’ ου η αίτηση – πατέρα του με αυτό, πιθανολογείται ότι δεν συντρέχει λόγος προκειμένου να υπάρξει διαφοροποίηση από την παραπάνω ήδη εκφρασθείσα βούληση των διαδίκων, αφενός όσον αφορά στην μεταβολή του τόπου μόνιμης κατοικίας του ανηλίκου τέκνου για την οποία στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται έγγραφη συμφωνία των διαδίκων-γονέων του ανηλίκου τέκνου και με βασικό κριτήριο το συμφέρον του ανηλίκου, καθώς πιθανολογείται η διατήρηση της ουσιαστικής επικοινωνίας με τον πατέρα του όσο και η εξασφάλιση ομαλών συνθηκών διαβίωσής του, αφετέρου ως προς τον καθορισμό της συνεισφοράς του αιτούντος-καθ’ ου η αίτηση – πατέρα του στην προσωρινή μηνιαία διατροφή του ανηλίκου τέκνου. Πρέπει, ακόμα, να ρυθμισθεί προσωρινά η επικοινωνία του ανηλίκου με τον αιτούντα- καθ’ ου η αίτηση – πατέρα του, η οποία επικοινωνία και η συχνότητα αυτής αναπροσαρμόσθηκε λαμβάνοντας υπόψη να μη διαταράσσεται η καθημερινότητα του ανηλίκου τέκνου. Επομένως, πρέπει να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος καθ’ ου, -σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό που κρίνεται από το Δικαστήριο ότι ανταποκρίνεται στο συμφέρον του ανηλίκου.