Διαφορές από αυτοκίνητα

Facebooktwitterlinkedinmail

Με πρόσφατη απόφασή του, κατά τη διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την ένσταση των εναγομένων περί προσκομιδής βεβαίωσης του ασφαλιστικού οργανισμού του ενάγοντος, από την οποία να αποδεικνύεται ποιά ποσά κατέβαλε ή υποχρεούται να καταβάλει ο ασφαλιστικός οργανισμός στον ενάγοντα, και έκρινε ότι η δαπάνη της χειρουργικής επέμβασης, λόγω του τραυματισμού που υπέστη ο ενάγων κατά την επίδικη σύγκρουση, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη διενεργηθεί και υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί σε δημόσιο νοσοκομείο, χωρίς να υποβληθεί ο ενάγων σε οποιαδήποτε δαπάνη ή εφόσον απευθυνθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, τμήμα της σχετικής δαπάνης να καλυφθεί από οικείο ασφαλιστικό οργανισμό, θα πρέπει να απορριφθεί ως προώρως ασκηθείσα. 

Ακόμα, το Δικαστήριο έκρινε, κάνοντας δεκτή την σχετική ένσταση των εναγομένων, ότι αναφορικά με την ηθική βλάβη από την, σε βάρος του ενάγοντος, αδικοπραξία, λόγω του τραυματισμού του, των ψυχικών και σωματικών πόνων που υπέστη, εξαιτίας του σοκ που δοκίμασε κατά την επίδικη σύγκρουση, της στεναχώριας, της ταλαιπωρίας και της αναστάτωσης στην οποία υποβλήθηκε για την επούλωση των τραυμάτων του, συντρέχει, στην προκείμενη περίπτωση, η προβλεπόμενη εκ του άρθρου 346 ΑΚ δυνατότητα εξαίρεσης της επιδίκασης της απαίτησης με το νόμιμο τόκο επιδικίας, λόγω της εύλογης αμφιβολίας ως προς τη βασιμότητα και το ύψος της επίδικης αξίωσης για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία επιδικάζεται κατ’ εύλογη κρίση του Δικαστηρίου.