Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Η νέα οδηγία που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν βασικές υπηρεσίες όπως ενέργεια, μεταφορές, τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες όπως μηχανές αναζήτησης και υπηρεσίες cloud computing, θα υποχρεωθούν να ενισχύσουν τα επίπεδα ασφάλειας ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία ορίζει τις υποχρεώσεις για την τήρηση συγκεκριμένων επιπέδων ασφάλειας και την υποβολή εκθέσεων για “φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών” σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, οι τραπεζικές υπηρεσίες και η παροχή νερού. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι εκείνα που θα ορίσουν ποιοι φορείς ανήκουν σε αυτούς τους τομείς, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια, όπως π.χ. εάν η παρεχόμενη υπηρεσία είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνία και την οικονομία και το κατά πόσον ένα περιστατικό παραβίασης ασφαλείας θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ορισμένοι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών, όπως οι διαδικτυακές αγορές, οι μηχανές αναζήτησης και οι υπηρεσίες cloud computing, θα υποχρεωθούν επίσης να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα επιθυμητό επίπεδο ασφαλείας για τις υποδομές τους, ενώ θα υποχρεούνται να αναφέρουν στις εθνικές αρχές τα όποια συμβάντα παραβιάσεων των συστημάτων ασφαλείας τους. Οι απαιτήσεις, ωστόσο, για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών θα είναι μικρότερες, ενώ θα εξαιρεθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Περαιτέρω, θα συγκροτηθεί ομάδα συνεργασίας με σκοπό την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της στρατηγικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Όλες οι χώρες της ΕΕ θα εφαρμόσουν μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο. Τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν επίσης ένα δίκτυο ομάδων απόκρισης για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια υπολογιστών (CSIRT), οι οποίες θα χειρίζονται περιστατικά και απειλές, θα συζητούν διασυνοριακά ζητήματα ασφάλειας και θα προωθούν την ταχεία και αποτελεσματική επιχειρησιακή συνεργασία.Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

Η νέα οδηγία σχετικά με τα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση, θα δημοσιευθεί σύντομα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους 21 μήνες προκειμένου να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και έξι επιπλέον μήνες για να καθορίσουν τους εθνικούς φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών.

Ολόκληρη η Οδηγία εδώ: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5581-2016-REV-1/el/pdf

Συνυπολογισμός στρατιωτικής υπηρεσίας στο ΙΚΑ

Με το έγγραφο Σ/40/15/2016 ΙΚΑ, διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης ή για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι ‘Η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας αποβλέπει μόνο στο δικαίωμα προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός είναι επιτρεπτό να υπολογιστεί και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, οι οποίες αναφέρονται ρητά και είναι: α) λόγω γήρατος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες εργασίας β) λόγω αναπηρίας εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ανατομοφυσιολογικώς ανάπηρος σε ποσοστό 67 % και άνω και έχει πραγματοποιήσει 900 ημέρες εργασίας γ) λόγω θανάτου ασφαλισμένου, εφόσον η χήρα έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας της ή τα τέκνα δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο, όταν σπουδάζουν, ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος αλλά ήταν και παραμένουν ανίκανα για εργασία, πριν από τη συμπλήρωση του ορίου αυτού και ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ενός ή περισσότερων ομοειδών ασφαλιστικών οργανισμών μέχρι το χρόνο του θανάτου του 900 ημέρες εργασίας.

 Στη συνέχεια προβλέπονται δύο διαφορετικές περιπτώσεις: η διαδοχική και η παράλληλη ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους ομοειδείς ασφαλιστικούς οργανισμούς. α) Στην πρώτη περίπτωση (διαδοχική ασφάλιση), η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης και έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που επιλέγει ο ασφαλισμένος. β) Στη δεύτερη περίπτωση (παράλληλη ασφάλιση), η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης ή έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που επιλέγει ο ασφαλισμένος. Επομένως, όταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση και πάλι ο νόμος ορίζει ότι η εν λόγω αναγνώριση αποβλέπει καταρχήν μόνο στην προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Ωστόσο, αν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης σε κανένα ομοειδή ασφαλιστικό οργανισμό κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπολογίζεται και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1539/1985.

Όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης για δεύτερη φορά, ο νόμος προβλέπει ότι ‘ο ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας χωρίς τον υπολογισμό του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας και έχει χρόνο ασφάλισης σε δεύτερο ομοειδή οργανισμό δικαιούται να υπολογίζει το χρόνο της στρατιωτικής υπηρεσίας και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού’. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι ‘Η στρατιωτική υπηρεσία, που ήδη αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο ή από άλλον οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για την απονομή ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης δεν μπορεί να αναγνωρισθεί δεύτερη φορά και από άλλον οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης’.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι περιορισμοί στην αξιοποίηση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας αφορούν μόνο στη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι στην κατοχύρωσή του, δηλαδή, ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται με τον πραγματικό χρόνο για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο στο οποίο αναγνωρίστηκε, είτε πριν είτε μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 58 ετών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1358/83, αλλά η ηλικία αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί προκειμένου να αξιοποιηθεί ο χρόνος αυτός για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Εγκύκλιος 5/2016 ΙΚΑ

 

Με την εγκύκλιο 5/2016 ΙΚΑ ορίζονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ενώ παρατείνεται, υπό προϋποθέσεις, για ανέργους μεταξύ 29- 55 ετών η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι α) στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017, είναι δυνατή η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2015), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου. β) στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α`273) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Αναλυτικά η εγκύκλιος στο: http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_5_2016.pdf

Νέα Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 2/2016

Με την υπ’ αριθμόν 2/2016 εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, γνωστοποιούνται οι ρυθμίσεις των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α ́) περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος.
Συγκεκριμένα: α) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει και την ηλικία των 60 ετών και τις προβλεπόμενες χρονικές προϋποθέσεις, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε και δεν επηρεάζονται από την αύξηση του ορίου ηλικίας. β) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει μεν τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος, διατηρούν τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις αλλά έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας με καταληκτικό όριο αυτό των 62 ετών. γ) Ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 35ετή συντάξιμο χρόνο το αργότερο ως και την 31/12/2012, θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 40 ετών.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, με θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 19/8/2015 και μετά, θεσπίζεται επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, ύψους 10%, μέχρι τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος πλήρους ορίου ηλικίας. Το επιπλέον ποσοστό μείωσης, υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την ήδη προβλεπόμενη μείωση. Ωστόσο, με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη, το ποσό σύνταξης που μειώθηκε σύμφωνα με την παρούσα διάταξη (κατά το επιπλέον ποσοστό του 10% και μόνον αυτό), αποδίδεται στον συνταξιούχο. Ειδικότερες ρυθμίσεις προβλέπονται επίσης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων.

Χρηματικά πρόστιμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για παραβάσεις της νομοθεσίας

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, ανακοίνωσε ότι, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, μετά από καταγγελίες καταναλωτών αλλά και κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνάς της, επέβαλε κατά το έτος 2015 χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.231.400 ευρώ.

Οι παραβάσεις αφορούν πληθώρα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως καταχρηστικούς όρους συναλλαγών, παραπλανητικούς ισχυρισμούς για δήθεν θεραπευτικές ιδιότητες συγκεκριμένων προϊόντων, επιπρόσθετη χρέωση στον καταναλωτή από αεροπορικές εταιρίες όταν η πληρωμή γινόταν με πιστωτική κάρτα, μη ενημέρωση για προαιρετικά πρόσθετα κόστη, μη ικανοποίηση αιτήματος καταναλωτή για υπαναχώρηση εντός 14 ημερών από σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος, μη επιστροφή χρημάτων λόγω αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής συναυλίας.

Επιπλέον, επεβλήθησαν πρόστιμα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, για τη συχνότητα των επιτρεπόμενων κλήσεων (πέραν της μιας κλήσης ανά δεύτερη ημέρα), όχληση σε τηλεφωνικό αριθμό εργασίας, μη πλήρη και σαφή ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία της εταιρείας και των υπαλλήλων, μη ταυτοποίηση οφειλέτη, καθώς και ανάθεση εντολής ενημέρωσης παρά το γεγονός ότι οι οφειλές του δανειολήπτη είχαν υποβληθεί σε ρύθμιση.

Τέλος, για παραβάσεις του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (νόμος Κατσέλη), και συγκεκριμένα λόγω μη παράδοσης της βεβαίωσης οφειλών από τραπεζικούς οργανισμούς εντός 10 ημερών, όπως ορίζει ο νόμος.

Ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ:

http://www.efpolis.gr/filesbase/2148_DELTIO%20TYPOU_18-3-2016.pdf

Νέα Οδηγία ΕΕ για την ποινική διαδικασία

Με τη νέα, υπ’ αριθμόν 2016/343 Οδηγία της ΕΕ, ‘για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας’, σκοπείται, μέσω της θέσπισης ‘κοινών ελάχιστων κανόνων για την προστασία των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων’, η ενίσχυση ‘της εμπιστοσύνης των κρατών μελών στα συστήματα απονομής ποινικής δικαιοσύνης των άλλων κρατών μελών’ και ‘η διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις’.

Η εν λόγω οδηγία θα εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα, ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές διαδικασίες, από τη στιγμή που αυτά είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για τέλεση αξιόποινης πράξης ή εικαζόμενης αξιόποινης πράξης και επομένως, ακόμα και πριν αυτά ενημερωθούν από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους, ότι θεωρούνται ύποπτα ή ότι κατηγορούνται.

Η Οδηγία εστιάζει ιδίως στο δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του κατηγορούμενου ή υπόπτου, ως πτυχές του τεκμηρίου αθωότητας. Υπενθυμίζεται ότι η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη κατοχυρώνονται στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, στο άρθρο 14 του ΔΣΑΠΔ και στο άρθρο 11 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αναφέρεται επίσης στην έκδοση ερήμην αποφάσεων, ορίζοντας ότι ‘υπό ορισμένες συνθήκες η απόφαση για την ενοχή ή την αθωότητα του υπόπτου ή του κατηγορουμένου θα πρέπει να μπορεί να εκδοθεί παρά την απουσία του. Αυτό ενδέχεται να ισχύει όταν ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει ενημερωθεί εγκαίρως σχετικά με τη δίκη και τις συνέπειες της μη παράστασης, αλλά εντούτοις δεν εμφανίζεται… ιδιαίτερη προσοχή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, θα πρέπει να αποδίδεται στη δέουσα προσπάθεια που καταβάλλουν οι δημόσιες αρχές για να ενημερώσουν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και στη δέουσα προσπάθεια που καταβάλλει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο προκειμένου να λάβει πληροφορίες που απευθύνονται σε αυτό…Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι λαμβάνουν γνώση της απόφασης, ειδικότερα όταν συλλαμβάνονται, θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης γνώση της δυνατότητας να προσβάλουν την απόφαση και του δικαιώματος να ζητήσουν νέα δίκη ή να ασκήσουν άλλο ένδικο μέσο προστασίας’.

Να τονιστεί, ότι τα τελευταία αυτά σημεία, έχουν μεγάλη σημασία για τη χώρα μας και την εγχώρια πρακτική των αρμοδίων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, η οποία έχει οδηγήσει επανειλημμένως σε καταδίκες από το ΕΔΔΑ.

Ολόκληρη η Οδηγία στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0343&from=EL

Το αλφαβητάρι του κρατούμενου

Το Αλφαβητάρι του Κρατούμενου

Έναν οδηγό ενημέρωσης των κρατουμένων, πάνω στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, με τίτλο «ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ», εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το έντυπο αυτό εκδίδεται για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών σωφρονιστικών θεσμών και θα διανέμεται σ’ όλους τους «νεοεισερχόμενους» κρατουμένους.

Με την έκδοση αυτή η χώρα μας ανταποκρίνεται στην διεθνή υποχρέωση που προκύπτει από τους «Ελάχιστους Βασικούς Κανόνες για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων» των Ηνωμένων Εθνών (Κανόνες του Μαντέλα) του 2015 (άρθρο 54), και τους «Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες» του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2006 (άρθρο 30) αλλά προβλέπει και ο Σωφρονιστικός μας Κώδικας (άρθρο 24 παρ. 2).

Ο οδηγός έχει σκοπό να ενημερώνει με τρόπο κατανοητό τον/την κρατούμενο/η για τους κανόνες ασφαλούς συμβίωσης καθώς και όσα δικαιούται και όσα υποχρεούται μέσα στη φυλακή. Έχει τη μορφή αλφαβηταρίου για να είναι εύκολος στη  χρήση του ενώ έχει γραφεί με γλώσσα, κατά το δυνατόν, απλή. Θα ακολουθήσει η μετάφραση σε γλώσσες που κατανοούν οι αλλοδαποί κρατούμενοι των φυλακών και η επανέκδοσή του.

Οι πληροφορίες που περιέχονται αφορούν, ενδεικτικά, το δικαίωμα άδειας, την εκπαίδευση, τα αντικείμενα που επιτρέπονται ή απαγορεύονται στη φυλακή, την υφ’ όρον απόλυση, το «βραχιολάκι», την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής, τη θεραπεία (απεξάρτηση), τα «μεροκάματα», τα επισκεπτήρια, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις ποινές τους, το ωρολόγιο πρόγραμμα της φυλακής αλλά και τις βασικές υποχρεώσεις του κρατουμένου.

Για το «ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ» δούλεψαν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενώ την εικαστική επιμέλεια και την έκδοση σε 6.000 αντίτυπα ανέλαβε το Εθνικό Τυπογραφείο. Έτσι αφενός δεν απαιτήθηκαν πρόσθετες δαπάνες, αφετέρου αξιοποιήθηκαν ικανά στελέχη της σωφρονιστικής διοίκησης με γνώση και εμπειρία.

Το έντυπο εμπλουτίζεται με σχέδια και πίνακες που παραχώρησαν κρατούμενοι που φοίτησαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας «Γεώργιος Ζουγανέλης» και το Ι.Ε.Κ. Κορυδαλλού.

Ολόκληρο το Αλφαβητάρι είναι διαθέσιμο εδώ:

http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploaded_17/AlfavitariKratoumenou.pdf

Εκκρεμείς αιτήσεις περί υπαγωγής στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 8986 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β’ 2208, 14/10/2015)  τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 αιτήσεως του, είναι τα ακόλουθα:  

α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015

δ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015

ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015

ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015

η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων

θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη. Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Προϋποθέσεις ιθαγένειας με το Ν. 4332/2015

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4332/2015

α΄ Κατηγορία: Παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα
– Εγγραφή στην Α΄ τάξη Δημοτικού ελληνικού σχολείου
– Συνεχής φοίτηση κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης
– Ανήλικα
– Νόμιμη πενταετής διαμονή ενός εκ των γονέων πριν από τη γέννηση του παιδιού ή νόμιμη διαμονή έστω και μια ημέρα πριν από τη γέννηση και δέκα χρόνια συνεχώς μετά από αυτήν
– Νόμιμη διαμονή και των δύο γονέων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
– Ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς θα πρέπει να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους διαμονής:
Άδεια επί μακρόν διαμένοντος
Άδεια διαμονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας
Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τίτλο διαμονής πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας ή διαμονής ανιθαγενούς
Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς
Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε

β΄κατηγορία: 1) Λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
– Επιτυχής παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή έξι τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
– Ανήλικοι κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης
– Ενήλικοι κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης (έως 21ο έτος), εφόσον έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενοι φοίτηση όντες ανήλικοι
– Ενήλικοι κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, που ολοκληρώνουν την απαιτούμενη φοίτηση, όντες ενήλικοι (όχι όμως μετά το 23ο έτος)
– Κατοχή οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ

2) Λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα – Μεταβατικές διατάξεις

– Ενήλικοι που έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη φοίτηση πριν την 9/7/2015, όντες ανήλικοι
– Ενήλικοι που έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη φοίτηση πριν την 9/7/2015, όντες ενήλικοι
– νόμιμη διαμονή
– Προθεσμία έως την 9/7/2018

γ΄ κατηγορία: Λόγω αποφοίτησης από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ
– Κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
– Αποφοίτηση από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
– Κατοχή οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης

Ενδοοικογενειακή Βία

Παρατηρήσεις στο Ν. 3500/2006 (Περί Ενδοοικογενειακής βίας)

Πεδίο προστασίας

Ο νόμος 3500/2006 παρέχει αυξημένη προστασία σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Στην οικογένεια περιλαμβάνονται, εφόσον συνοικούν, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού, καθώς και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια. Είναι δε σημαντική η προστασία που παρέχει ο νόμος και στην μόνιμη σύντροφο του άνδρα ή στον μόνιμο σύντροφο της γυναίκας και στα τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν, ως και στους τέως συζύγους, καθώς πολλά περιστατικά παρατηρούνται μεταξύ συντρόφων, αλλά και μεταξύ εν διαστάσει, ή και διαζευγμένων συζύγων. Αξιοσημείωτο δε, ότι θύμα θεωρείται και ο ανήλικος ενώπιον του οποίου τελείται μία από τις αξιόποινες πράξεις του νόμου.

Καταγγελία – Δικαιώματα

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας διώκονται αυτεπάγγελτα, επομένως σε περίπτωση καταγγελίας η αστυνομία υποχρεούται να μεταβεί και να συλλάβει τον βίαιο δράστη, ενώ δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου από το θύμα. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο να απομακρύνει άμεσα τον δράστη από την οικία τους και να του απαγορεύσει να πλησιάζει στον χώρο διαμονής ή/και εργασίας τους, τις κατοικίες στενών συγγενών τους, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών τους καθώς και ξενώνες φιλοξενίας. Αναγνωρίζεται δε ρητά, η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ.

Αξιόποινες πράξεις

Αξιόποινη πράξη θεωρείται, εκτός απο τις σωματικές βλάβες και κακώσεις, και η παράνομη βία (εξαναγκασμός με χρήση βίας ή απειλής, σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή), αλλά και η απειλή (πράκληση τρόμου ή ανησυχίας, απειλώντας με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη).

Αντιμετώπιση

Η ενδοοικογενειακή βία ως φαινόμενο, αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου ή οικονομικής δυνατότητας των θυμάτων, και ασκείται ιδίως σε βάρος γυναικών και ανηλίκων. Δεν περιλαμβάνει αποκλειστικά τη μορφή σωματικής βίας, αλλά κάθε μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, επομένως και λεκτικής και ψυχολογικής βίας, απομόνωσης, ακόμη και οικονομικού ελέγχου και παραμέλησης (όπως η στέρηση ιατρικής περίθαλψης). Σε περίπτωση βίαιου περιστατικού, είτε άσκησης σωματικής βίας, είτε λεκτικής και ψυχολογικής (όπως οι απειλές και οι ύβρεις), το θύμα πρέπει καταρχήν να απευθύνεται απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για καταγγελία του συμβάντος. Σε περίπτωση σωματικής βίας θα απευθυνθεί στην αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία, χωρίς καθυστέρηση. Στη συνέχεια πρέπει να κατατεθούν άμεσα ασφαλιστικά μέτρα κατά του δράστη, ενώπιον του Πρωτοδικείου.