Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας από χώρα εκτός Σύμβασης της Χάγης

Facebooktwitterlinkedinmail

Με όλως πρόσφατη απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αναγνώρισε την ισχύ απόφασης υιοθεσίας εκδοθείσας σε κράτος μη συμβεβλημένο στη Σύμβαση της Χάγης και συγκεκριμένα στη Σιέρα Λεόνε. Έκρινε ταυτόχρονα επί της αλλαγής του ονοματεπωνύμου του τέκνου από την Εθνική Αρχή Αστικών Καταχωρίσεων της χώρας, κάνοντας και αυτό δεκτό. Συγκεκριμένα, δέχθηκε τα εξής: με βάση τον κανόνα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του άρθρου 23 παράγραφος 1, οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη σύσταση και τη λύση της υιοθεσίας ρυθμίζονται από το δίκαιο της ιθαγένειας κάθε μέρους. Η απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου έχει και στην Ελλάδα χωρίς άλλη διαδικασία ισχύ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ελέγχουν τα ελληνικά δικαστήρια. Περαιτέρω, οι αποφάσεις που εκδίδονται επί υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας όπως η συγκεκριμένη, στερούνται εκτελεστότητας: η αλλοδαπή απόφαση έχει ισχύ χωρίς άλλη διαδικασία στην Ελλάδα. Ωστόσο τα δικαστήρια προβαίνουν αυτεπαγγέλτως στον έλεγχο της ύπαρξης ή όχι των ως άνω αναγκαίων προϋποθέσεων. Σε αυτά τα πλαίσια, σημαντικό είναι ότι το δικαστήριο έκανε δεκτή υπεύθυνη δήλωση του δικηγόρου της Σιέρα Λεόνε, περί της μη ασκήσεως ενδίκου μέσου εντός της νόμιμης προθεσμίας. Κατόπιν αυτού, κρίθηκε ότι τηρήθηκε το δίκαιο της Σιέρρα Λεόνε σε συνδυασμό και με τη σχετική γνωμάτευση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου. Έκανε δεκτή την αίτηση της αναγνώρισης και της αλλαγής των στοιχείων.