Παράβολο για ανανέωση άδειας διαμονής

Facebooktwitterlinkedinmail

Με τη με αριθμό 43965/18/27-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 6051/31-12-2018) υπουργική απόφαση, η οποία έλαβε υπόψη ότι στην κατωτέρω ρύθμιση υπάγονται μεταξύ άλλων και όσοι δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, για τους οποίους αποτελούσε δυσανάλογο βάρος το ύψος του παραβόλου, καθώς και ότι αφορά και άδειες διαμονής που απορρέουν από το δικαίωμα διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης βάσει της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ, ανακαθορίστηκε το ύψος του παραβόλου που κατατίθεται από πολίτες τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4251/2014, ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, όταν λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, καθώς επίσης, για τη χορήγηση τριετούς αυτοτελούς άδειας διαμονής για τα τέκνα που ενηλικιώνονται και μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. αυτοτελούς άδειας διαμονής για τα τέκνα που ενηλικιώνονται και μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *