Επικύρωση συμβιβασμού από το δικαστήριο – κατάθεση προτάσεων

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας σε σχετική απόφασή του όπου οι διάδικοι είχαν προσκομίσει ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών τους χωρίς όμως να καταθέσουν προτάσεις, έκρινε ότι ‘σε όλες τις ειδικές διαδικασίες οι διάδικοι πρέπει να καταθέτουν το αργότερο κατά τη συζήτηση υποχρεωτικά προτάσεις, oι οποίες περιέχουν όλους τους ισχυρισμούς τους… Ισχυρισμοί προβληθέντες προφορικά χωρίς να περιλαμβάνονται στις έγγραφες προτάσεις τυγχάνουν απαράδεκτοι και δεν μπορούν να ληφθούν πλέον υπ’ όψιν’ και ότι ‘από τη μη κατάθεση έγγραφων προτάσεων εκ μέρους των διαδίκων, συνάγεται ότι η παράστασή τους ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου δεν είναι προσήκουσα και συνεπώς μη δικονομικώς έγκυρη, με αποτέλεσμα, ως εκ της ερημοδικίας και των δυο διαδίκων, η συζήτηση να πρέπει να κηρυχθεί ματαιωμένη…’.

Πρωτοδικείο Αθηνών – διατροφή και επικοινωνία με ανήλικα τέκνα

Με τη με αριθμό 8730/2018 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κάνοντας δεκτή σχετική ένσταση, απέρριψε το αίτημα του πατέρα περί διατροφής των δύο ανήλικων τέκνων που διαμένουν μαζί του από τη μητέρα, λόγω αοριστίας, καθώς δεν αναφέρονταν στην αίτησή του τα περιουσιακά στοιχεία της μητέρας, η έλλειψη εισοδημάτων των ανήλικων παιδιών και η αδυναμία τους να εργαστούν. Ταυτόχρονα, ως ένα ενδιαφέρον στοιχείο της απόφασης, διατάσσεται η περιορισμένη επικοινωνία του πατέρα με έτερο ανήλικο παιδί το οποίο διαμένει με τη μητέρα, και μάλιστα η διεξαγωγή αυτής χωρίς διανυκτέρευση και χωρίς την παρουσία τρίτων προσώπων.

Πρωτοδικείο Αθηνών – Διατροφή εν διαστάσει συζύγου και ανηλίκων τέκνων

Με την υπ’ αριθμόν 13357/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κρίθηκε, κατά τα ενδιαφέρονται σημεία της, για τον εναγόμενο πατέρα ότι ‘δεν αποδείχθηκε ότι έχει κάποιο μόνιμο και σταθερό εισόδημα. Μόνη η ύπαρξη μεγάλου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεών του και η εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό κατά τα παρελθόντα, προ της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης και της άσκησης της αγωγής, έτη, δεν αρκεί για να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός ότι έχει ακόμα και σήμερα εισοδήματα που αποκρύβει, αφενός διότι είναι κοινώς γνωστό ότι σε επιχειρήσεις τέτοιου κύκλου εργασιών τα μεγάλα ποσά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους, συνεπώς δεν αποταμιεύονται αλλά εύκολα δαπανώνται, αφετέρου διότι ο βίος που διάγει αυτή τη στιγμή δεν είναι πολυτελής, αλλά  όλως περιορισμένος, και δεν υποδηλώνει οικονομική άνεση, αντιθέτως έχει σημαντικές οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Περαιτέρω, από τα γεγονότα ότι η πατρική του οικογένεια διέθετε οικονομική άνεση και ότι ο αδερφός του εξακολουθεί να διαθέτει τέτοια, δε μπορεί να συναχθεί ότι τη διαθέτει αντανακλαστικά και ο εναγόμενος’, ενώ για την ενάγουσα μητέρα, μεταξύ άλλων, ότι ‘επικουρείται οικονομικά από τη μητέρα της, η οποία κατοικεί μαζί της και λαμβάνει σύνταξη’, κάνοντας κατόπιν δεκτή την ένσταση συνεισφοράς του εναγόμενου. Σημαντικό στοιχείο της απόφασης είναι η αναγνώριση ότι ‘η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διασπάστηκε από λόγους που αφορούν στο πρόσωπο και των δύο, διότι αυτοί δεν κατόρθωσαν να προσαρμόσουν την οικογενειακή ζωή στα νέα οικονομικά δεδομένα και να διατηρήσουν την οικογενειακή γαλήνη και αρμονία. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνάμεις και των δύο συζύγων αποδεικνύεται ότι κατά το χρόνο διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, η ενάγουσα δεν ήταν οικονομικά ασθενέστερη από τον εναγόμενο, συνεπώς δε δικαιούται να αξιώσει διατροφής από αυτόν, ούτε ο τελευταίος να συνεισφέρει στη διατροφή της. Μετά ταύτα, το αίτημα να επιδικασθεί στην ενάγουσα διατροφή για τον εαυτό της, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο’.

Εφετείο Πειραιώς – διατροφή ανηλίκων από τον πατέρα – έσοδα επιχείρησης

Με την υπ’ αριθμόν 294/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, απορρίφθηκε έφεση του πατέρα υποχρέου της διατροφής των ανηλίκων τέκνων του. Κρίθηκε, κατά τα ενδιαφέροντα σημεία της απόφασης, ότι ‘τα δηλωθέντα καθαρά κέρδη της επιχείρησης του εναγομένου κρίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά καθόσον παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση από τα ακαθάριστα και ασφαλώς δεν αντέχει στη λογική ο εναγόμενος να αποκομίζει από επιχειρήσεις που απασχολούν …εργαζόμενους και παρουσιάζουν τα προαναφερθέντα ακαθάριστα έσοδα, μηνιαίως ποσά που υπολείπονται και του κατώτερου βασικού μηνιαίου μισθού’, σε συνδυασμό με το ότι ‘η ακρίβεια των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν από τον εναγόμενο και ήδη εκκαλούντα υπόχρεο της διατροφής δεν έχει ελεγχθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή (ΕΦΑΘ 735/2009, ΕΦΘΕΣ 1955/2007,ΕΦΘΕΣ 286/2001)’.

Πρωτοδικείο Αθηνών – επιμέλεια εκτός γάμου τέκνου

Η υπ’ αριθμόν 7667/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα), εξετάζοντας αίτηση επιμέλειας εκ μέρους του πατέρα παιδιού γεννημένου εκτός γάμου και αναγνωρισμένου, έκρινε, κατά το ενδιαφέρον μέρος της, ότι το άρθρο 1515 ΑΚ “προκύπτει ότι η γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονιών του, έχει δε αναγνωρισθεί εκουσίως από τον φυσικό του πατέρα…ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα, ενώ στον εξ αναγνωρίσεως πατέρα επιφυλάσσεται ένας ρόλος αναπληρωματικός, αλλά και η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να παραμερίσει δικαστικά το προνόμιο αυτό της μητέρας… Η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, μη υπάρχοντος ασφαλιστέου ουσιαστικού δικαιώματος του αιτούντος… ο πατέρας αποκτά μεν αυτοδικαίως και γίνεται φορέας της γονικής μέριμνας του ανηλίκου και επομένως και της επιμέλειας, όχι όμως και της άσκησής τους…  Δεν αναφέρονται περιστατικά κακής άσκησης της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου από την πλευρά της μητέρας…”

ΜΟΕ Αθηνών – βιασμός κατά συρροή

Με την από 08/03/2018 απόφασή του το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, απορρίποντας συνεχόμενα αιτήματα αναβολών και διακοπών της συζήτησης εκ μέρους του κατηγορούμενου, προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, κάνοντας χρήση των νέων διατάξεων της ποινικής δικονομίας, καθώς ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στη δεύτερη δικάσιμο, ούτε εκπροσωπήθηκε. Στον πρώτο βαθμό, είχε καταδικαστεί ο κατηγορούμενος για βιασμό κατά συρροή και κατά εξακολούθηση εναντίον δύο ιδιαίτερα νεαρών γυναικών σε 27 χρόνια κάθειρξη. Η ποινή του παρέμεινε η ίδια. Από το σύνολο της δικογραφίας και του αποδεικτικού υλικού που εισφέρθηκε, προέκυψε ένας παρόμοιος τρόπος δράσης του κατηγορούμενου και προσέγγισης των θυμάτων του, μία επιλογή θυμάτων ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας και συγκεκριμένης σωματικής διάπλασης, καθώς και μία υπερασπιστική γραμμή περί συναινετικής επαφής και αναληθούς καταγγελίας με οικονομικά κίνητρα.

Περισσότερα από εκτενές ρεπορτάζ εδώ και εδώ, όπου δηλώνει η Στεντούμη Ιωάννα, μεταξύ άλλων, ότι ‘Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει νομολογήσει ότι για αδικήματα που το θύμα θα υποστεί φθορά αν είναι ο δράστης μπροστά, υπάρχουν άλλες λύσεις για να γίνει η κατάθεση, όπως η χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Χρειάζεται η τροποποίηση του άρθρου 226Β του Ποινικού Κώδικα, ώστε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανεξάρτητα από την ηλικία των θυμάτων… Πάντα, όμως, υπάρχει κίνδυνος αν ζορίσεις πολύ το θύμα να καταρρεύσει και να μην τα πει. Πάλι υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι σε σεξουαλικά εγκλήματα το θύμα δικαιούται να μην απαντήσει σε ερωτήσεις συναισθηματικά επαχθείς, αλλά αν ζητήσεις κάτι τέτοιο σε ελληνικό δικαστήριο θεωρείται πλήγμα στην αξιοπιστία σου. Τελικά καταδικάστηκε ο δράστης, αλλά αυτές είναι εξαιρετικά κακές πρακτικές’.

ΜΟΕ Ναυπλίου – Aνθρωποκτονία

Στο δεύτερο βαθμό, το δικαστήριο που έκρινε την υπόθεση της ανθρωποκτονίας στην Κόρινθο από την 22 ετών τότε Π.Α., με την από 27/06/2018 απόφασή του, αναγνώρισε την ελαφρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης χωρίς ταπεινά κίνητρα και μείωσε κατά 5 ακόμα χρόνια την ποινή της. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε την πράξη ως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ αντίθετα στον πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο, αλλά και η ίδια η εκτενής εισαγγελική πρόταση, φάνηκε ότι κατανόησαν πλήρως την κατάσταση της κοπέλας, οι ειδικότερες περιστάσεις ζωής της οποίας, αλλά και οι συνθήκες της συγκεκριμένης νύχτας που μεσολάβησαν τα γεγονότα, εισφέρθηκαν με πληρότητα στη δικογραφία και αξιολογήθηκαν. Σύνολο ποινής ανακοινώθηκαν τα 10 χρόνια, καθώς επίσης συνεκτιμήθηκε ότι ο απολιπόμενος χρόνος έκτισης ποινής θα είναι σύντομος, λόγω εργασίας της κοπέλας εντός του σωφρονιστικού καταστήματος αλλά και των ευεργετικών διατάξεων έκτισης ποινής.

Περισσότερα για τη σημαντική αυτή υπόθεση, έχουν εισφερθεί από αναλυτικά δημοσιογραφικά ρεπορτάζ εδώ, εδώ και εδώ.

προσβολή προσωπικότητας μέσω λήψης φωτογραφίας και ανάρτησης στο διαδίκτυο

Με την υπ’ αριθμόν 1024/2015 απόφασή του, το ΜπρΘεσ, κρίνοντας ότι στα προσωπικά δεδομένα εντάσσονται και φωτογραφίες ενός προσώπου, η δημοσίευση των οποίων στο διαδίκτυο, μέσω ανάρτησης σε διαδικτυακούς τόπους όπως το Facebook, συνιστά ιδιαίτερη και διακριτή μορφή επεξεργασίας (ήτοι, καταχώριση και διάδοση προσωπικών δεδομένων), απαγόρευσε την ανάρτηση σε προσωπική σελίδα (προφίλ) της καθής, ή των αιτούντων, στο facebook ή αλλού, φωτογραφιών, σχολίων, άμεσης ή ακόμη και έμμεσης αναφοράς στο πρόσωπό τους για οποιοδήποτε θέμα. Το δικαστήριο έκρινε ότι η εικόνα του προσώπου, άλλως το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, προστατεύεται απόλυτα, όντας έκφανση της προσωπικότητας. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι ‘Το άτομο εμφανίζεται δημόσια μόνο όταν και όπου θέλει, επομένως η εικόνα του δεν ανήκει στο κοινό αλλά μόνο στο πρόσωπο το οποίο την παριστάνει’. Επομένως, μόνη η παρουσίαση της φωτογραφίας σε τρίτους, η αναπαραγωγή ή διάθεσή της στο κοινό, δεν επιτρέπεται.

Ο δόλος στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ο δόλος στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Με την υπ΄αριθμόν 1299/2015 απόφαση του Αρείου Πάγου, κρίθηκε ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών, καθώς προέβη σε μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της τελευταίας τριετίας προ της υποβολής της αίτησης, χωρίς να προκύπτει ότι τουλάχιστον, το σημαντικότερο μέρος του τιμήματος καταβλήθηκε προς εξόφληση των οφειλών του προς τους πιστωτές του. Ταυτόχρονα, αναγκάζει τους πιστωτές σε συμβιβασμό ακριβώς λόγω της ανυπαρξίας ακινήτων του, ως συνέπεια των μεταβιβάσεων αυτών.

Διατροφή συζύγου

Η υπ’ αριθμόν 473/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα), εξετάζοντας αίτηση διατροφής εν διαστάσει συζύγου, η οποία είχε ακίνητη περιουσία αλλά ελάχιστο εισόδημα, έκρινε, κατά το ενδιαφέρον μέρος της, ότι ‘ο ισχυρισμός του καθού η αίτηση ότι η αιτούσα δεν δικαιούται διατροφής, διότι διαθέτει περιουσία, κρίνεται αβάσιμος, διότι η αιτούσα δε μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της από την απρόσοδη περιουσία ή τα ελάχιστα εισοδήματά της, ενω ο ίδιος είναι οικονομικά ισχυρότερος…. Ο ισχυρισμός του καθού ότι διακινδυνεύει η διατροφή του και η αιτούσα πρέπει να αποταθεί στην ενήλικη θυγατέρα τους, κρίνεται αβάσιμος, διότι ο ίδιος προηγείται από αυτήν στη διατροφή της συζύγου του… Περαιτέρω κρίνεται αβάσιμος ο ισχυρισμός του καθού περί συνυπολογισμού του ανταλλάγματος της παραχωρηθείσας οικογενειακής στέγης στην αιτούσα, διότι δεν συμψηφίζεται με την υποχρέωση διατροφής… Ο ισχυρισμός του καθού ότι διακινδυνεύει η διατροφή της ενήλικης δεύτερης θυγατέρας του, κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι δεν προηγείται στην διατροφή το ενήλικο τέκνο του ανηλίκου, το οποίο συμπορεύεται με τη σύζυγο… Επιδικάζεται διατροφή στη σύζυγο…’