Χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων από το 2019/ δηλώσεις με σύμφωνο συμβίωσης

Facebooktwitterlinkedinmail

Με την ΠΟΛ 1241/2018 η ΑΑΔΕ ενημερώνει ότι από το 2019 κατέστη εφικτή η υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων των συζύγων: Το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε, ορίζει ότι ‘Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο’, καθώς και ότι ‘Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλλουν και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Υπόχρεος της υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι το μέρος του συμφώνου συμβίωσης, το οποίο δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *