Εφετείο Πειραιώς – διατροφή ανηλίκων από τον πατέρα – έσοδα επιχείρησης

Facebooktwitterlinkedinmail

Με την υπ’ αριθμόν 294/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, απορρίφθηκε έφεση του πατέρα υποχρέου της διατροφής των ανηλίκων τέκνων του. Κρίθηκε, κατά τα ενδιαφέροντα σημεία της απόφασης, ότι ‘τα δηλωθέντα καθαρά κέρδη της επιχείρησης του εναγομένου κρίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά καθόσον παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση από τα ακαθάριστα και ασφαλώς δεν αντέχει στη λογική ο εναγόμενος να αποκομίζει από επιχειρήσεις που απασχολούν …εργαζόμενους και παρουσιάζουν τα προαναφερθέντα ακαθάριστα έσοδα, μηνιαίως ποσά που υπολείπονται και του κατώτερου βασικού μηνιαίου μισθού’, σε συνδυασμό με το ότι ‘η ακρίβεια των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν από τον εναγόμενο και ήδη εκκαλούντα υπόχρεο της διατροφής δεν έχει ελεγχθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή (ΕΦΑΘ 735/2009, ΕΦΘΕΣ 1955/2007,ΕΦΘΕΣ 286/2001)’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *