Επικύρωση συμβιβασμού από το δικαστήριο – κατάθεση προτάσεων

Facebooktwitterlinkedinmail

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας σε σχετική απόφασή του όπου οι διάδικοι είχαν προσκομίσει ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών τους χωρίς όμως να καταθέσουν προτάσεις, έκρινε ότι ‘σε όλες τις ειδικές διαδικασίες οι διάδικοι πρέπει να καταθέτουν το αργότερο κατά τη συζήτηση υποχρεωτικά προτάσεις, oι οποίες περιέχουν όλους τους ισχυρισμούς τους… Ισχυρισμοί προβληθέντες προφορικά χωρίς να περιλαμβάνονται στις έγγραφες προτάσεις τυγχάνουν απαράδεκτοι και δεν μπορούν να ληφθούν πλέον υπ’ όψιν’ και ότι ‘από τη μη κατάθεση έγγραφων προτάσεων εκ μέρους των διαδίκων, συνάγεται ότι η παράστασή τους ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου δεν είναι προσήκουσα και συνεπώς μη δικονομικώς έγκυρη, με αποτέλεσμα, ως εκ της ερημοδικίας και των δυο διαδίκων, η συζήτηση να πρέπει να κηρυχθεί ματαιωμένη…’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *