Εγκύκλιος 5/2016 ΙΚΑ

Facebooktwitterlinkedinmail

 

Με την εγκύκλιο 5/2016 ΙΚΑ ορίζονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ενώ παρατείνεται, υπό προϋποθέσεις, για ανέργους μεταξύ 29- 55 ετών η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι α) στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017, είναι δυνατή η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2015), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου. β) στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α`273) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Αναλυτικά η εγκύκλιος στο: http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_5_2016.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *