Νέα Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 2/2016

Facebooktwitterlinkedinmail
Με την υπ’ αριθμόν 2/2016 εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, γνωστοποιούνται οι ρυθμίσεις των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α ́) περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος.
Συγκεκριμένα: α) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει και την ηλικία των 60 ετών και τις προβλεπόμενες χρονικές προϋποθέσεις, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε και δεν επηρεάζονται από την αύξηση του ορίου ηλικίας. β) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει μεν τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος, διατηρούν τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις αλλά έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας με καταληκτικό όριο αυτό των 62 ετών. γ) Ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 35ετή συντάξιμο χρόνο το αργότερο ως και την 31/12/2012, θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 40 ετών.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, με θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 19/8/2015 και μετά, θεσπίζεται επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, ύψους 10%, μέχρι τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος πλήρους ορίου ηλικίας. Το επιπλέον ποσοστό μείωσης, υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την ήδη προβλεπόμενη μείωση. Ωστόσο, με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη, το ποσό σύνταξης που μειώθηκε σύμφωνα με την παρούσα διάταξη (κατά το επιπλέον ποσοστό του 10% και μόνον αυτό), αποδίδεται στον συνταξιούχο. Ειδικότερες ρυθμίσεις προβλέπονται επίσης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *