Προϋποθέσεις ιθαγένειας με το Ν. 4332/2015

Facebooktwitterlinkedinmail

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4332/2015

α΄ Κατηγορία: Παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα
– Εγγραφή στην Α΄ τάξη Δημοτικού ελληνικού σχολείου
– Συνεχής φοίτηση κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης
– Ανήλικα
– Νόμιμη πενταετής διαμονή ενός εκ των γονέων πριν από τη γέννηση του παιδιού ή νόμιμη διαμονή έστω και μια ημέρα πριν από τη γέννηση και δέκα χρόνια συνεχώς μετά από αυτήν
– Νόμιμη διαμονή και των δύο γονέων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
– Ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς θα πρέπει να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους διαμονής:
Άδεια επί μακρόν διαμένοντος
Άδεια διαμονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας
Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τίτλο διαμονής πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας ή διαμονής ανιθαγενούς
Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς
Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε

β΄κατηγορία: 1) Λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
– Επιτυχής παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή έξι τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
– Ανήλικοι κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης
– Ενήλικοι κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης (έως 21ο έτος), εφόσον έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενοι φοίτηση όντες ανήλικοι
– Ενήλικοι κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, που ολοκληρώνουν την απαιτούμενη φοίτηση, όντες ενήλικοι (όχι όμως μετά το 23ο έτος)
– Κατοχή οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ

2) Λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα – Μεταβατικές διατάξεις

– Ενήλικοι που έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη φοίτηση πριν την 9/7/2015, όντες ανήλικοι
– Ενήλικοι που έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη φοίτηση πριν την 9/7/2015, όντες ενήλικοι
– νόμιμη διαμονή
– Προθεσμία έως την 9/7/2018

γ΄ κατηγορία: Λόγω αποφοίτησης από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ
– Κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
– Αποφοίτηση από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
– Κατοχή οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *