Ο δόλος στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ο δόλος στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Με την υπ΄αριθμόν 1299/2015 απόφαση του Αρείου Πάγου, κρίθηκε ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών, καθώς προέβη σε μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της τελευταίας τριετίας προ της υποβολής της αίτησης, χωρίς να προκύπτει ότι τουλάχιστον, το σημαντικότερο μέρος του τιμήματος καταβλήθηκε προς εξόφληση των οφειλών του προς τους πιστωτές του. Ταυτόχρονα, αναγκάζει τους πιστωτές σε συμβιβασμό ακριβώς λόγω της ανυπαρξίας ακινήτων του, ως συνέπεια των μεταβιβάσεων αυτών.

Χρηματικά πρόστιμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για παραβάσεις της νομοθεσίας

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, ανακοίνωσε ότι, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, μετά από καταγγελίες καταναλωτών αλλά και κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνάς της, επέβαλε κατά το έτος 2015 χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.231.400 ευρώ.

Οι παραβάσεις αφορούν πληθώρα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως καταχρηστικούς όρους συναλλαγών, παραπλανητικούς ισχυρισμούς για δήθεν θεραπευτικές ιδιότητες συγκεκριμένων προϊόντων, επιπρόσθετη χρέωση στον καταναλωτή από αεροπορικές εταιρίες όταν η πληρωμή γινόταν με πιστωτική κάρτα, μη ενημέρωση για προαιρετικά πρόσθετα κόστη, μη ικανοποίηση αιτήματος καταναλωτή για υπαναχώρηση εντός 14 ημερών από σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος, μη επιστροφή χρημάτων λόγω αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής συναυλίας.

Επιπλέον, επεβλήθησαν πρόστιμα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, για τη συχνότητα των επιτρεπόμενων κλήσεων (πέραν της μιας κλήσης ανά δεύτερη ημέρα), όχληση σε τηλεφωνικό αριθμό εργασίας, μη πλήρη και σαφή ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία της εταιρείας και των υπαλλήλων, μη ταυτοποίηση οφειλέτη, καθώς και ανάθεση εντολής ενημέρωσης παρά το γεγονός ότι οι οφειλές του δανειολήπτη είχαν υποβληθεί σε ρύθμιση.

Τέλος, για παραβάσεις του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (νόμος Κατσέλη), και συγκεκριμένα λόγω μη παράδοσης της βεβαίωσης οφειλών από τραπεζικούς οργανισμούς εντός 10 ημερών, όπως ορίζει ο νόμος.

Ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ:

http://www.efpolis.gr/filesbase/2148_DELTIO%20TYPOU_18-3-2016.pdf

Εκκρεμείς αιτήσεις περί υπαγωγής στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 8986 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β’ 2208, 14/10/2015)  τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 αιτήσεως του, είναι τα ακόλουθα:  

α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015

δ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015

ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015

ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015

η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων

θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη. Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.