Παράβολο για ανανέωση άδειας διαμονής

Με τη με αριθμό 43965/18/27-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 6051/31-12-2018) υπουργική απόφαση, η οποία έλαβε υπόψη ότι στην κατωτέρω ρύθμιση υπάγονται μεταξύ άλλων και όσοι δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, για τους οποίους αποτελούσε δυσανάλογο βάρος το ύψος του παραβόλου, καθώς και ότι αφορά και άδειες διαμονής που απορρέουν από το δικαίωμα διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης βάσει …