Ημερίδα Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Απρίλιος 2018

Το γερμανολλανδικό και το σουηδικό μοντέλο και η διασύνδεσή τους με το trafficking:

Εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα:

 1. ετήσια αναφορά του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α.
 2. έκθεση της GRETΑ Οκτώβριος 2017.
 3. ΕΔΔΑ, L.E. v. Greece (2016).

Σημασία της ζήτησης:

 1. Πρωτόκολλο του Παλέρμο.
 2. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στην εμπορία ανθρώπων.
 3. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Μοντέλα:

 1. Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία, Βόρεια Ιρλανδία και Γαλλία.
 2. Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Ελβετία, Ελλάδα, Λετονία και Ουγγαρία.

Σουηδία:

Άρθρο 11 του Κεφαλαίου 6 του Σουηδικού Ποινικού Κώδικα:

Ένα πρόσωπο, το οποίο αποκτά μια περιστασιακή σεξουαλική σχέση έναντι αμοιβής, καταδικάζεται για αγορά σεξουαλικής υπηρεσίας, σε πρόστιμο ή σε φυλάκιση για ένα έτος κατ’ ανώτατο όριο’.

Γαλλία:

Άρθρα 21 και 22 του Ποινικού Κώδικα ‘η πράξη προσέλκυσης, αποδοχής ή απολαβής επαφών σεξουαλικής φύσης από ένα άτομο που ασκεί πορνεία, ακόμη και περιστασιακά, με αντάλλαγμα μιας αμοιβής, ή υπόσχεσης αμοιβής, ή ενός ανταλλάγματος σε είδος ή υπόσχεση ενός τέτοιου ανταλλάγματος, είναι καταδικαστέα…’.

Γερμανολλανδικό μοντέλο:

 • κανονικοποίηση και ρύθμιση της σεξουαλικής αγοράς
 • οι διακινητές ανθρώπων συνιστούν μία μορφή ‘παράνομης υπηρεσίας στελέχωσης’, η οποία διακόπτει τη νόμιμη διαμεσολάβηση, μειώνοντας τους μισθούς, τις απαιτήσεις και τα έσοδα στην κανονική αγορά.

Συμπεράσματα:

 • κοινωνικό φαινόμενο με αλληλοδιαπλεκόμενα συμφέροντα, πολλαπλά κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και ταξικά αίτια, το οποίο πλήττει ιδίως τους ευάλωτους πληθυσμούς – ευάλωτους λόγω φτώχειας, λόγω φύλου, λόγω κοινωνικών προκαταλήψεων, λόγω κοινωνικοπολιτικών ή πολεμικών συγκρούσεων.
 • Η ποινικοποίηση και η κατασταλτική θωράκιση δεν είναι αρκετά για την κατάργηση της εμπορίας ανθρώπων.
 • διεύρυνση της εκπαίδευσης,  ενδυνάμωση και καταπολέμηση της φτώχειας των ευάλωτων ομάδων, προώθηση της ισότητας, καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων.

Περισσότερα για την ημερίδα εδώ

 

Νέα Οδηγία ΕΕ για την ποινική διαδικασία

Με τη νέα, υπ’ αριθμόν 2016/343 Οδηγία της ΕΕ, ‘για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας’, σκοπείται, μέσω της θέσπισης ‘κοινών ελάχιστων κανόνων για την προστασία των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων’, η ενίσχυση ‘της εμπιστοσύνης των κρατών μελών στα συστήματα απονομής ποινικής δικαιοσύνης των άλλων κρατών μελών’ και ‘η διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις’.

Η εν λόγω οδηγία θα εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα, ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές διαδικασίες, από τη στιγμή που αυτά είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για τέλεση αξιόποινης πράξης ή εικαζόμενης αξιόποινης πράξης και επομένως, ακόμα και πριν αυτά ενημερωθούν από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους, ότι θεωρούνται ύποπτα ή ότι κατηγορούνται.

Η Οδηγία εστιάζει ιδίως στο δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του κατηγορούμενου ή υπόπτου, ως πτυχές του τεκμηρίου αθωότητας. Υπενθυμίζεται ότι η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη κατοχυρώνονται στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, στο άρθρο 14 του ΔΣΑΠΔ και στο άρθρο 11 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αναφέρεται επίσης στην έκδοση ερήμην αποφάσεων, ορίζοντας ότι ‘υπό ορισμένες συνθήκες η απόφαση για την ενοχή ή την αθωότητα του υπόπτου ή του κατηγορουμένου θα πρέπει να μπορεί να εκδοθεί παρά την απουσία του. Αυτό ενδέχεται να ισχύει όταν ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει ενημερωθεί εγκαίρως σχετικά με τη δίκη και τις συνέπειες της μη παράστασης, αλλά εντούτοις δεν εμφανίζεται… ιδιαίτερη προσοχή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, θα πρέπει να αποδίδεται στη δέουσα προσπάθεια που καταβάλλουν οι δημόσιες αρχές για να ενημερώσουν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και στη δέουσα προσπάθεια που καταβάλλει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο προκειμένου να λάβει πληροφορίες που απευθύνονται σε αυτό…Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι λαμβάνουν γνώση της απόφασης, ειδικότερα όταν συλλαμβάνονται, θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης γνώση της δυνατότητας να προσβάλουν την απόφαση και του δικαιώματος να ζητήσουν νέα δίκη ή να ασκήσουν άλλο ένδικο μέσο προστασίας’.

Να τονιστεί, ότι τα τελευταία αυτά σημεία, έχουν μεγάλη σημασία για τη χώρα μας και την εγχώρια πρακτική των αρμοδίων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, η οποία έχει οδηγήσει επανειλημμένως σε καταδίκες από το ΕΔΔΑ.

Ολόκληρη η Οδηγία στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0343&from=EL