Νέα Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 2/2016

Με την υπ’ αριθμόν 2/2016 εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, γνωστοποιούνται οι ρυθμίσεις των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α ́) περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος. Συγκεκριμένα: α) Οι …