Αντικείμενα

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

Μισθωτικές Διαφορές – Οροφοκτησία

Αυτοκινητικές Διαφορές

Ποινικό Δίκαιο

 Νόμος Περί Ναρκωτικών

Πράξεις Ενδοοικογενειακής Βίας

Εγκλήματα μίσους (Hate Crime)

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας

Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας

Ανθρωποκτονίες

Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ένταξη στο Ν. 3869/2010

Δίκαιο αλλοδαπών

Άδειες  νόμιμης διαμονής

Χορήγηση Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 4332/2015)

Πτωχευτικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Συνταξιοδότηση Δημοσίου – ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΙΚΑ- Ειδικά Ταμεία

Αγωγές Αποζημίωσης κατά του Δημοσίου

Προσφυγές κατά ΑΣΕΠ

Πολεοδομικές Διατάξεις

Εμπορικό Δίκαιο

Σύσταση εταιριών

Σύνταξη παντός τύπου εταιρικού εγγράφου

Κατοχύρωση εμπορικής επωνυμίας και εμπορικού σήματος εθνικού ή κοινοτικού

Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο